2024-06-25

INFORMACJE O SZKOLE:

 • nauka w naszej szkole jest BEZPŁATNA;

 • przydzielamy comiesięczne stypendia dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem,

 • godziny pracy szkoły: od 7.00 do 17.00;

 • obowiązkowe zajęcia dydaktyczne;

 • klasy liczą:

  • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym — od 6 do 8 osób,

  • dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi — od 2 do 6 osób,

  • nauczanie indywidualne;

  • zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim zgodnie z rozporządzeniem MEN;

 • dodatkowe zajęcia świetlicowe od 7.00 do 8.00 i od 15.00 do 17.00.

ZAJĘCIA REALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE:

 • obowiązkowe, wynikające z ramowych planów nauczania Ministra Edukacji Narodowej;

 • zajęcia dodatkowe, wynikające z planów nauczania w szkole;

 • zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania dzieci;

 • zajęcia indywidualne wynikające z obserwacji pedagogiczno-psychologicznej nauczycieli i pedagoga szkolnego oraz opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej, m.in. logopedyczne, wyrównawcze, kompensacyjne, z dziećmi uzdolnionymi;

 • zajęcia terapeutyczne, rewalidacyjne,

 • zajęcia terapeutyczne,

 • zajęcia tematyczne w świetlicy.

Nie zapominamy również o rodzicach – mogą oni liczyć na konsultacje z naszej strony oraz uczestnictwo w grupach wsparcia.