2024-07-24

LOGORYTMIKA

Zajęcia muzyczno– ruchowe wzbogacone o elementy służące rozwojowi mowy. Łączą one terapię logopedyczną z rytmiką i poprawiają ogólną kondycję fizyczno– psychiczną dziecka.

W trakcie zajęć logorytmicznych stosowane są, między innymi, ćwiczenia ruchowe mające na celu usprawnianie motoryki. Ćwiczenia te kształcą umiejętność wykonywania ruchów lokomocyjnych, takich jak chodzenie czy bieganie, wykonywanie podskoków, przeskoków, opanowanie umiejętności napinania i rozluźniania określonych partii mięśni, umiejętność poruszania się w przestrzeni.

Logorytmika wykorzystuje również ćwiczenia słuchowe, mające na celu kształcenie umiejętności różnicowania melodyki, tempa, dynamiki, barwy, metrum, rytmu, a także artykulacji, czyli sposobu realizacji dźwięku.

W trakcie zajęć logorytmicznych pracuje się również z instrumentami i piosenką, które stosowane są głównie w ćwiczeniach słowno-ruchowych oraz kształcących szybką reakcję ruchową na sygnały dźwiękowe i słowne. W czasie zajęć kształtowana jest również postawa estetyczno-emocjonalna, a dzięki wykorzystaniu ćwiczeń improwizacji ruchowej zmniejszane są napięcia towarzyszące różnym zaburzeniom sfery emocjonalnej i ruchowej.